ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชฎิล    ชูฉัฏฐะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เขมราฐพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)