ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุชาริณี    ทุมมี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3