ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บุญนำ    เพชรล้ำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3