ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนศักดิ์    ชุณห์ประไพ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)