ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    สาสนะ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแก้วกระจ่าง
สังกัด
สพป.อ่างทอง