ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวลักษณ์    ดุจดา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอุดมสุข
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5