ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบรรณกร    กงภูธร
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านค้อ
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  bunna.kon@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043-029822