ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำลี    พัดไธสง
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวรดิษฐ์
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4