ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจงจรัส    ภักดีพันธ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทุ่งคา
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  ่jongjarus@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075817326