ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเพ็ญนภา    พุ่มทอง
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อุบลวิทยาคม
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 1
e-mail
  pimnapa2515@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4525-4784