ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวอารีรัตน์    พูลเจริญ
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
  สพม.เขต 2(กทม.)
e-mail
  noi_016@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2565-3725-6, 0-2565-3978-9, 0-2565-9070