ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางบัวเงิน    เชื้อบรรดิษฐ์
ตำแหน่ง
  นักการภารโรง
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  อื่นๆ ไม่ใช่วุฒิครู
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ป.4,ป.6 หรือเทียบเท่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองม่วงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  036431737