ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นาซูตียม    ศรีท่าด่าน
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าด่าน
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1