ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ทินกร    พันธะไชย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองแวง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3