ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายทินกร    พันธะไชย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองแวง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  tinnakornpanthachai@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน