ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง นิตยา    สงครินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3