ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนิตยา    สงครินทร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
สังกัด
  สพป.เชียงใหม่ เขต 3
e-mail
  air_nittaya12@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-460007