ยินดีต้อนรับ


นางนิตยา  สงครินทร์
ครู โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ชื่อ-สกุล
  นางนิตยา    สงครินทร์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
e-mail
  air_nittaya12@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  053-460007