ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อาภรณ์    ทองเอียด
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)