ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ธนากร    ขจรฟุ้ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บัวแก้วเกษร
สังกัด สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)