ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวชนิดาภา    สรรพาวุธ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ศรีรามประชาสรรค์
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  sill39@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044558618