ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวนิจฉรา    นพเก้า
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ช้างบุญวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  changboonwit@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-145053