ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวีรวัฒน์    เชาว์แก้ว
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  พระราชทานบ้านเกาะพีพี
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075601142