ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อมรรัตน์    บุพศิริ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เซไลวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)