ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อลงกรณ์    โหราย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อุบลวิทยาคม
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1