ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวปริศนา    วงษ์เจริญ
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มัธยมทับทิมสยาม 04
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  prisana.wongcharoen@tubtimsiam04.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4471-2061