ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางยุวดี    ชมชื่นดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วีรวัฒน์โยธิน
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  yuwadee.math@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044515689