ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวนริสรา    บุญประดิษฐ
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านราษฎร์บำรุง
สังกัด
  สพป.ลพบุรี เขต 2
e-mail
  nooknick060336@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  036490135