ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พาณิภัค    ไชยยายอง
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)