ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ละออง    ปัญญามูล
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)