ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ศรภัครัศศ์    ยะอะนันต์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ป่าซาง
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)