ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวศรภัครัศศ์    ยะอะนันต์
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศศ.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ป่าซาง
สังกัด
  สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
e-mail
  Sronphakarat1122@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053521044