ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกลอยใจ    มณทาหอม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองขุนศรีวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  kloyjaimonmon@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-145797