ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวัชรพงศ์    วงเวียน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ห้วยจริงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  t.wongwain@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0885906080