ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางธนพร    ธนสีลังกูร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดศรีโพธาราม
สังกัด
  สพป.เชียงใหม่ เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053321047