ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางมณทิพย์    บุญมณี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหว่างคลอง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  monlly2522@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075817349