ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง รัตนา    อู่อรุณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน น้ำดิบวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)