ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบุญสม    ปัญญาเหลือ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จารย์วิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  panyalear.b@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0885908828