ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภูวดล    สุระจินดา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)