ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุ้งทิพย์    ผดุงโภชน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1