ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายปราโมทย์    เพ็ชรคล้าย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโคกกลาง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  Pramote251016@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  017285793