ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ปราโมทย์    เพ็ชรคล้าย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโคกกลาง
สังกัด สพป.กระบี่