ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุธาสิณี    ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกลาง
สังกัด
สพป.กระบี่