ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชญานุช    อมรโสดากุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกลาง
สังกัด
สพป.กระบี่