ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเตชิต    แหวนวงศ์
ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ยางวิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  tan1090109@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044712522