ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นัธทวัฒน์    ราชชารี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)