ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนฤดล    คงนุรัตน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วีรวัฒน์โยธิน
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  noomna2008@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044515689