ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิทักษ์    ทรงประโคน
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  มัธยมศรีลำเภาลูน
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  poyternee@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน