ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วิรินทร์ญา    รุจิกรณ์เสถียร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านจอซิเดอเหนือ
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2