ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนฤพนธ์    สายเสมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ประสาทวิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  kruaun@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4455-1245