ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกิตติยา    พบชัยภูมิ
ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บางอำพันธ์วิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-810564