ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชราภรณ์    ธนาไพศาลสิทธิ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)