ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฉันทนีย์    ดีประสงค์
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีระนอง
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)