ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประสิทธิ์    สีแข่ไตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3