ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประยงค์    ศรีทรัพย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านขามเปี้ย
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  burapha13@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4398-8034